Komenda Hufca

Czym jest komenda hufca?

Komenda hufca kieruje bieżącą działalnością hufca – zajmuje się m.in. wspomaganiem, koordynowaniem i nadzorowaniem pracy drużyn, gromad i innych jednostek wchodzących w jego skład; budowaniem wspólnoty instruktorskiej oraz wspólnoty drużyn i gromad; tworzeniem warunków do realizacji strategii rozwoju hufca oraz zatwierdzaniem budżetu hufca. 

Na czele komendy hufca stoi komendant, który kieruje jej pracą.

Zarówno komendant hufca jak i komenda są wybierani przez zjazd hufca na czteroletnią kadencję.

Skład komendy hufca ZHP Grójec

Skład komendy wybranej na kadencję 2023-2027